ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

H MΕΤΡΟΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 που συμμορφώνεται με την ασφάλεια των τροφίμων, με βάση τις αρχές του HACCP. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την καταλληλότητα των υλικών συσκευασίας, αλλά και την τρέχουσα νομοθεσία.

22000_2005-GR

Δήλωση συμμόρφωσης
Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 19352004)
Καλές πρακτικές για υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 20232006)
Κώδικας Τροφίμων & Ποτών για χάρτινα Υλικά σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 24
Κώδικας Τροφίμων & Ποτών για πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα (Άρθρο 26)
Αγορανομική Διάταξη 2009 – Αριθμός 7
Πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 102011)