ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

Η σημαντικότερη και καθοριστική φάση για τη δημιουργία της κατάλληλης συσκευασίας. Η σωστή κατασκευή, το εικαστικό, η ασφάλεια υγιεινής και μεταφοράς των προϊόντων, είναι βασικοί παράγοντες κατά τη μελέτη μιας συσκευασίας. Η μεγάλη εμπειρία μας στο σχεδιασμό συσκευασίας για κάθε περίπτωση, για κάθε ιδιαίτερη ανάγκη, μας καθιστά πλέον «σύμβουλους συσκευασίας».

Αφού μελετήσουμε το προϊόν σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη, που αφορούν από την εμφάνιση και την καταλληλότητά του, έως την οικονομία σε κάθε επίπεδο, κάνουμε υπεύθυνες προτάσεις και προτείνουμε λύσεις για τη συσκευασία του προϊόντος.

Services-design-impact