ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Метрон АД е сертифицирана по стандарта ISO 22000: 2005 в съответствие сбезопасността на храните, основана на принципите на HACCP. По-долу можете да проверите за пригодността на опаковъчни материали и действащото законодателство.

• Декларация за съответствие *
• Код на Food & напитки за хартиени материали в контакт с храни (член 24) *
• Код на Food & напитки за пластмаси в контакт с храни (член 26) *
• пазарни регулации 2009 г. (член 7) *
• Материали в контакт с храни (Регламент (ER) No. 1935/2004)
• Най-добри практики за материали в контакт с храни (Регламент (ER) No.2023/2006)
• Пластмасовите материали и предмети за контакт с храни (Регламент (ER) No.10/2011)

* Тези документи са написани на гръцки език.